Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 24.05.2021

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Omówienie i zaopiniowanie Protokołu Nr XL/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 28 kwietnia 2021 r.;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap II;
6. Omówienie i zaopiniownaie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Leszno działek drogowych o nr ew. 40/12, 41/10 i 40/26 położonych w obrębie Marianów, gmina Leszno;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, Gminy Leszno;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leszno na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r.”;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Alei Jesionowej, pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi łączącej szosę Błonie – Leszno z wsią Wąsy w gminie Leszno;
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Leszno w latach 2021 – 2023;
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gawartowa Wola, Gmina Leszno;
14. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego;
15. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji;
16. Sprawy różne;
17. Zamknięcie posiedzenia