Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 27.03.2023 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2023-2033;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2023;
5. Omówienie i zaopiniowanie wniosku:
• Wniosek mieszkanki w sprawie zakupu działki nr ew. 45/16 w miejscowości Marianów;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/420/2023 Rady Gminy Leszno z dnia 25 stycznia 2023 r. o przystąpieniu Gminy Leszno do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Leszno – edycja 2023 rok;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/421/2023 Rady Gminy Leszno z dnia 25 stycznia 2023 r. o uchwaleni Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leszno na lata 2023-2025.;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2020 – 2030;
9. Omówienie i zaopiniowanie wniosków;
• Wniosek mieszkanki w sprawie nabycia działki ew. nr 429/30 położonej w Lesznie;
• Wniosek mieszkanki w sprawie sprzedaży przez Gminę Leszno części działki o nr ew. 83/2 położonej w obrębie Szymanówek;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Turystyki, Sportu i Promocji Gminy Rady Leszno na rok 2023;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXVII/437/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Ochrony Środowiska;
12. Sprawy różne;
13. Zamknięcie posiedzenia.