Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt Gminy Leszno podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Leszno w województwie mazowieckim, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno na działkach o nr ew.424/7 oraz 424/10, obręb 0011 Leszno”

Na podstawie art.33 ust 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 21.01.2021 r., przez Pana Pawła Pietraszek PP-EKO Sp. z o.o., działającego w imieniu Wójta Gminy Leszno.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r. w spawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne, wymienione w § 3 ust.1 pkt. 79 – instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Łowiczu.

Organy te wydały opinie lub postanowienia:

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – Postanowienie nr WOOŚ-I.4220.140.2021.AST.3 z dnia 17 maja 2021 r., stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

-Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Łowiczu – opinia WA.ZZŚ.5.435.1.79.2021.KP z dnia 22 czerwca 2021 r., stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływa.

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydał opinii w terminie ustawowym art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Dnia 15 lipca 2021 r. Postanowieniem nr 508 Wójt Gminy Leszno Zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 28.12.2021 r. Postanowieniem nr 1003/2021 podjęto zawieszone postępowania w związku z wpłynięciem ww. raportu.

W dniu 30.12.2021 r., przesłano raport o oddziaływaniu  na środowisko planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W dniu 26 maja 2022 r. wpłynęło wezwanie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  do uzupełniania raportu m.in.  o inwentaryzację przyrodniczą.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 14.09.2022 r., przesłano brakujące dokumenty.

Następnie w dniu 08.02.2023 r. wpłynęło Postanowienie nr WOOŚ-I.4221.5.2022.AST.3 o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia i określeniu warunków.

Organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Leszno, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

– zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym; wnioskiem o wydanie decyzji, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Lesznie Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno pok. 23 w godzinach pracy Urzędu;

– składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Leszno w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o  których mowa  w ustawie  z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1797 t.j. ) w terminie 30 dni tj. od 01.03.2023 r. do 30.03.2023 r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Leszno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy – każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.