Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 28.11.2022 r. godz. 18:30

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2023;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”;
9 Omówienie i zaopiniowanie wniosków;
– Wniosek mieszkańca dotyczący mpzp części wsi Wilkowa Wieś i Wilków.
– Wniosek dotyczący wykupu działki drogowej nr ew. 45/7 położonej w obrębie Wyględy;
– Wniosek o wykupienie dzierżawionej, zabudowanej budynkiem usługowym części działki nr ew. 471/5 o pow. 50m położonej w obrębie Leszno;
– Wniosek dotyczący zawarcia umów dzierżawy dla działek o nr ew. 429/32, 429/33, 429/35, 429/36
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu kosztów przewozu dzieci młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie alei Lipowej, pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi gruntowej prowadzącej od ul. Błońskiej w kierunku wsi Białuty;
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze Stref Aktywności znajdujących się na terenie Gminy Leszno;
13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki, gmina Leszno;
14. Sprawy różne;
15. Zamknięcie posiedzenia.