LXIII Sesja Rady Gminy Leszno 30.11.2022 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu z LXI/2022 z Sesji hybrydowej Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 2022 r., oraz LIII/2022 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z 13 kwietnia 2022 r.;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”;
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Leszno działki z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 432/13 położonej w obrębie Zaborów, gmina Leszno:
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu kosztów przewozu dzieci młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami:
14. Podjęcie uchwały w sprawie alei Lipowej, pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi gruntowej prowadzącej od ul. Błońskiej w kierunku wsi Białuty:
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze Stref Aktywności znajdujących się na terenie Gminy Leszno;
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Powązki, gmina Leszno;
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji:
18. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
19. Sprawy różne;
20. Zamknięcie obrad.