XXXIV Sesja Rady Gminy Leszno – 25.11.20

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołów:
Nr XXXI/2020 z Sesji Nadzwyczajnej zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 15 września
2020 r., Nr XXXII/2020 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 30 września 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno
na lata 2020-2027.
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2021 rok;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia środków funduszu
sołeckiego na rok budżetowy 2020;
(projekt wniesiony przez Wójta Gminy Leszno)
10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
(projekt wniesiony przez Przewodniczącego Rady Gminy Leszno)
11. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Leszno w sprawie zachowania integralności Województwa
Mazowieckiego;
12. Interpelacje i zapytania Radnych;
13. Sprawy różne;
14. Zamknięcie posiedzenia.