Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LESZNO
z dnia 7 kwietnia 2023 r.


w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Gminy Leszno Uchwały Nr LX/378/2022 z dnia 28 września 2022 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I, przyjętego uchwałą nr XXXI/163/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 15 września 2020 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 24 września 2020 r. poz. 9812 oraz uchwałą nr XLI/225/2021 Rady Gminy Leszno z dnia 26 maja 2021 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2021 r. poz. 5180.

 

Zmiany w planie miejscowym będą dotyczyć:

  • w uchwale nr XXXI/163/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 15 września 2020 r. – ustalenia maksymalnej liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej w § 14 pkt 4, § 15 pkt 4, § 16 pkt 4, § 17 pkt 4, § 18 pkt 3, § 19 pkt 4, § 20 pkt 4, § 21 pkt 3 i § 22 pkt 4;
  • w uchwale nr XLI/225/2021 Rady Gminy Leszno z dnia 26 maja 2021 r. – ustalenia maksymalnej liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej w § 14 pkt 4, § 15 pkt 3 i § 16 pkt 3.

Zmianie nie podlegają rysunki planu stanowiące załączniki nr 1 do ww. uchwał.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 21 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

 

Zainteresowani w terminie do dnia 8 maja 2023 r. mogą składać wnioski do Wójta Gminy Leszno w formie pisemnej Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Leszno lub pocztą na adres: 05-084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: . Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (my4cdo1133) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, których dotyczą.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Leszno.

Wójt Gminy Leszno