Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany mpzp wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap II

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap II”.

Wyłożenie ww. projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 17.04.2023 r. do dnia 08.05.2023 r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w Urzędzie Gminy w Lesznie, w pokoju nr 21, w godzinach: poniedziałki: 9:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki: 8:00 – 16:00, piątki 8:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 08.05.2023 r., w sali konferencyjnej (pokój nr 30) Urzędu Gminy w Lesznie. Początek dyskusji o godz. 18:00.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzone z zachowaniem aktualnych wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Projekt ww. planu wraz z prognozą udostępniony będzie, z dniem rozpoczęcia wyłożenia, również na stronie internetowej www.gminaleszno.pl w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne/Wyłożenia_Planów. 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu ww. planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Leszno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2023 r.. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Leszno.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski  i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 „ustawy” – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Leszno. Uwagi można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Leszno w Kancelarii Urzędu Gminy Leszno, pocztą na adres: 05‑084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 21) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej https://bip.gminaleszno.pl w zakładce Urząd/Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

                                                                                              

            Wójt Gminy Leszno