Nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ogłoszenie Wójta Gminy Leszno o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na członków Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ust 4. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2020 poz. 802)
oraz  uchwały nr XXXII/169/2020 Rady Gminy Leszno w sprawie określenia zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Wójt Gminy Leszno ogłasza otwarty nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy procesu rewitalizacji
z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz
pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta

Nabór trwa od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.
Kategoria kandydatów wybieranych w trybie otwartego naboru uzupełniającego:

  • Przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji – sołectwo Gawartowa Wola

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Komitecie Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z
Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu a następnie
złożenia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej na adres: .
Możliwe jest również przesłanie formularza w formie papierowej do Urzędu Gminy drogą
korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Leszno, aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno lub
złożenie go osobiście do Urzędu Gminy Leszno w godzinach pracy Urzędu. Wypełniony formularz
można składać do 31.01.2021 r.
Szczegółowe informacje na temat składu, trybu pracy i procesu naboru do Komitetu określa Uchwała Nr XXXII/169/2020 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Formularz zgłoszeniowy Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji