„CYFROWA GMINA„ – INFORMACJE O PROJEKCIE

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

 

Nazwa projektu:
„CYFROWA GMINA” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20214-2020. Oś Priorytetowa nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” Działanie nr 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Cel główny projektu:
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Opis projektu:

Zakup urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu; Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz terminali dotykowych dla mieszkańców; Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa; Diagnoza cyberbezpieczeństwa; Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS); Zakup Windows server 2019, Windows cal; Zakup systemu dostępu do pomieszczeń serwerowni.

 

Finansowanie projektu:

Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 3162/1/2021 w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00  zawartej 21.01.2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Leszno, ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 84.256,00 zł

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 84.256,00 zł brutto.
Dofinansowanie: 84.256,00 zł brutto.
Wkład własny beneficjenta (Gmina Leszno): 0,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: styczeń 2022 r.
Zakończenie realizacji projektu: wrzesień 2023 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
Wskaźniki produktu:

Liczba zakupionych urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu – 1 sztuka; liczba zakupionych urządzeń wielofunkcyjnych – 1 sztuka, liczba zakupionych terminali dotykowych dla mieszkańców – 1 sztuka; szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa – 1 sztuka; diagnoza cyberbezpieczeństwa – 1 sztuka; rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS); zakup Windows server 2019 – 1 sztuka, zakup Windows cal – 50 sztuk; zakup systemu dostępu do pomieszczeń serwerowni – 1 sztuka.