Gmina Leszno otrzyma łącznie ponad 1,5 mln złotych dotacji

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gmina Leszno informuje, że 3 czerwca została podpisana umowa nr RPMA.04.03.01-14-d200/19-00  o dofinansowanie Projektu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, w którego imieniu działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Projekt „Ograniczenie „ niskiej emisji” , wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno II” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” w ramach Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Całkowita wartość projektu wynosi  1 999 504,07 PLN  a dofinansowanie jakie otrzymała Gmina Leszno to 1 407 736,88 PLN ze środków EFRR stanowiące nie więcej niż  80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych  Projektu.

W ramach projektu zostaną wykonane: świadectwa energetyczne,  audyty energetyczne dla projektu, dokumentacja  przetargowa,  dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na gaz oraz pomp ciepła, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, wykonywanie zadań inżyniera kontraktu dla projektu oraz wykonanie tablicy pamiątkowej.

Zakończenie rzeczowe i finansowe  projektu planowane jest na 30.09.2021 rok. 

 

Informujemy również, że 15 czerwca została podpisana umowa na dotację na przebudowę ulicy Południowej.

Gmina Leszno otrzyma 115.000 złotych dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę nawierzchni ul. Południowej w Zaborowie. Jeszcze w tym roku rozpocznie się drugi z trzech zaplanowanych etapów przebudowy nawierzchni ulicy Południowej. Będzie to 600-metrowy odcinek pomiędzy sołectwami Zaborów i Feliksów.

 

 

 

Na zdjeciu od lewej stoją Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Grzegorz Banaszkiewicz – Wójt Gminy Leszno, Urszula Jeziorska – Skarbnik Gminy Leszno, Piotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.