Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym [aktualziacja]

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

18.10
Aktualizacja:
Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmieniła/doprecyzowała zasady uczestnictwa w projekcie.

Wprowadzone zmiany:

1. sprzęt zakupiony w ramach projektu przekazywany będzie na własność, bez konieczności zwrotu do Gminy po zakończeniu nauki przez ucznia;
2. do uczestnictwa w projekcie kwalifikowani będą uczniowie szkół podstawowych i średnich zamieszkujący teren całej gminy a nie tylko miejscowości w których funkcjonował PGR.
3. Zmieniono także wzory wniosków (oświadczeń). Nowe wzory dostępne są poniżej. Jednocześnie informujemy, że w przypadku jeśli ktoś złożył wcześniej wniosek (oświadczenie) na dotychczasowym wzorze, nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany.

Pozostałe warunki uczestnictwa pozostały niezmienione.

13.10
Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Na terenach popegeerowskich jest bardzo duży problem z dostępem do tego sprzętu oraz do Internetu. Szczególnie widoczne stało się to podczas nauki zdalnej, gdy uczniowie nie mogli realizować obowiązków szkolnych. Dzięki Grantom PPGR te ograniczenia będzie można eliminować.

Wójt Gminy Leszno zaprasza osoby, których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) pracowali w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Kwalifikowani będą uczniowie szkół podstawowych oraz średnich zamieszkujący miejscowość, gdzie funkcjonował niegdyś PGR.

Wnioski o udział w projekcie (załączone poniżej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać  w Punkcie Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Gminy lub w skrzynce podawczej przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy do 22 października 2021 r.

Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:                                                                                                                                       

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę Leszno.
  2. Oświadczenie pełnoletniego ucznia szkoły średniej, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę Leszno.
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR należy dołączyć je do niniejszego oświadczenia.
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wsparcie będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Leszno grantu na zakup sprzętu oraz po zweryfikowaniu danych zawartych w złożonych oświadczeniach.

Sprzęt z oprogramowaniem będzie przekazany na własność beneficjentom programu, pod warunkiem, że rodzic/opiekun zobowiąże się do corocznego okazania sprzętu do oględzin stanu technicznego pracownikowi gminy w Urzędzie Gminy Leszno lub w miejscu zamieszkania rodzica/ucznia.

Sprawę prowadzi: Referat Funduszy Zewnętrznych, pok. 27, tel. 22 4871105

Materiały do pobrania:

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  2. Oświadczenia_rodzica/opiekuna_prawnego
  3. Oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu