OGŁOSZENIE – OFERTA PRACY

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dyrektor  Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów” zatrudni osobę na stanowisko – KUCHARZ

 1. Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie im. Leśnych Skrzatów”

05-084 Leszno, ul. Polna 22

 1. Stanowisko: kucharz
 2. Wymiar etatu: pełny etat (40 godzin tygodniowo)
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 4. Planowane zatrudnienie: od zaraz
 5. Wymagania związane ze stanowiskiem w stosunku do kandydatów:
 • wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum średnie, kierunek – gastronomiczny
 • wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz kultura osobista;
 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków i samodzielność;
 • dokładność, dbałość o szczegóły i czasowość w wykonywaniu zadań, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność planowania, podejmowanie decyzji;
 • uczciwość, rzetelność;
 • kreatywność;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • radzenie sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres;
 • znajomość pakietu MS Office.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku – kucharz:
 • praca samodzielna na stanowisku;
 • podział obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników kuchni;
 • udział w planowaniu jadłospisu i zakupów, w tym nadzór nad jakością zamawianych produktów;
 • przygotowywanie posiłków zgodnie z recepturą i zasadami zbiorowego żywienia z uwzględnieniem specjalistycznych diet;
 • dbanie o najwyższą jakość przygotowywanych posiłków;
 • nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu używanego w kuchni;
 • zarządzanie magazynem i pobieranie z niego produktów do przygotowania posiłków;
 • odpowiednie porcjowanie posiłków;
 • przestrzeganie przepisów higieniczno-sanitarnych, zasad technologii żywienia;
 • dbanie o porządek i higienę pracy w kuchni;
 • przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z wytycznymi sanepidu.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny;
 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy,
 • oświadczenie kandydata, potwierdzające aktualne zatrudnienie, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy – kucharz/szef kuchni, do celów rekrutacji.

 

 • Załączony list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

          ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy – kucharz” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).

 • W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie przedszkola –

   Publiczne Przedszkolu Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów”

   05-084 Leszno, ul. Polna 22

        w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy – kucharz”,

        w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. do godziny 1500.

 1. Dodatkowe informacje:
 • Kandydaci, których oferty będą spełniały wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru i powiadomieni indywidualnie o terminie  i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w przedszkolu zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być odbierane                           przez kandydatów osobiście w okresie 1 miesiąca, począwszy od dnia 2sierpnia 2021 r.

Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

                                                                                                                   

 

 

                                                                                               Dyrektor Przedszkola

                                                                                                 Małgorzata Superek