LX Sesja Rady Gminy Leszno 28.09.2022 r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu z XLVIII/2021 Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno z dnia 15 grudnia 2021 r., Protokołu Nr LIX/2022 z Sesji hybrydowej Rady Gminy Leszno z dnia 31 sierpnia 2022 r.;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewniak oraz części wsi Wilkowa Wieś, Wilków i Grądki;
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno;
11.Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych;
12. Sprawy różne;
13. Zamknięcie obrad.