LXI Sesja Rady Gminy Leszno 26.05.2021r.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej;
4. Przyjęcie Protokołu Nr XL/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 28 kwietnia 2021 r.;
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I;
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap II;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-2028;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Leszno działek drogowych o nr ew. 40/12, 41/10 i 40/26 położonych w obrębie Marianów, gmina Leszno;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, Gminy Leszno;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leszno na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r.”;
12. Podjęcie uchwały w sprawie Alei Jesionowej, pomnika przyrody położonego wzdłuż drogi łączącej szosę Błonie – Leszno z wsią Wąsy w gminie Leszno;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Leszno w latach 2021 – 2023;
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gawartowa Wola, Gmina Leszno;
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego;
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji;
17. Interpelacje i zapytania Radnych;
18. Sprawy różne;
19. Zamknięcie posiedzenia.