Posiedzenie Komisji Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji 24.08.2020

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie projektów uchwał XXX sesji Rady Gminy Leszno.
  • 3.1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym – etap I.
  • 3.2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno.
  • 3.3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty.
  • 3.4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce o nr ew. 429/13 z obrębu Leszno.
  • 3.5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia.