Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Leszno 29.03.2021

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Omówienie i zaopiniowanie Protokołów: Nr XXXVI/2021 z Sesji
zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 27 stycznia 2021 r.;
Nr XXXVII/2021 z Sesji zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 24
lutego 2021 r.; Nr XXXVIII/2021 z Sesji Nadzwyczajnej zdalnej
Rady Gminy Leszno w dniu 11 marca 2021 r.;
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2021-
2028;
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2021;
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lesznie za 2020 r.;
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla gminy Leszno za 2020 rok;
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyględy – obszar
pomiędzy ulicami Leśną i Chabrową;
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
przejęcia przez Wójta Gminy Leszno zadania zarządzania częścią
drogi wojewódzkiej nr 579;
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania
nazwy ulicy we wsi Zaborówek, Gmina Leszno;
12. Sprawy różne;
13. Zamknięcie posiedzenia.