Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt gminy Leszno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik referatu funduszy zewnętrznych
w Urzędzie Gminy Leszno

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie, o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
 • znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa i zagadnień związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzeń w zakresie tych ustaw,
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość zasad i organizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz przepisów prawnych w tym zakresie,
 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków krajowych i Unii Europejskiej,
 • wiedza w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • wiedza w zakresie przygotowywania i realizacji dokumentów strategicznych,
 • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows
  i pakietu Office,
 • cechy osobowości: umiejętność zarządzania zespołem i podejmowania decyzji, obowiązkowość, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, dyskretność, odporność na stres.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
  • Kierowanie i nadzór nad pracą referatu funduszy zewnętrznych.
  • Współpraca z innymi referatami Urzędu w zakresie wynikających zadań.
  • Monitorowanie możliwości i warunków pozyskiwania finansowych środków
   zewnętrznych na realizację zadań Gminy.
  • Pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów unijnych
   i krajowych wspierających działania należące do Gminy.
  • Analiza przedsięwzięć proponowanych do realizacji przez komórki i jednostki organizacyjne Gminy pod kątem możliwości ich współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.
  • Przedkładanie propozycji realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej,
  • Utrzymywanie stałych kontaktów z instytucjami zajmującymi się pozyskiwaniem, dysponowaniem i rozdziałem funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych w celu ich wykorzystywania i przyciągania nowych inicjatyw na teren Gminy.
  • współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania, realizacji
   i rozliczania przedsięwzięć współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat (1,0)
 2. Adres urzędu: Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno
 1. Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku oraz sposobu wykonywania zadań:
 • Praca biurowa w siedzibie urzędu, wykonywana głównie w pozycji siedzącej.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, drukarka, fax, niszczarka, skaner.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca na piętrze budynku, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku (schody), wejście do budynku z poziomu gruntu.

       7. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Życiorys (CV),
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • Kopie świadectw pracy lub/oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuowania zatrudnienia,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i ukończeniu 18 roku życia,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • Własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych,
 • Własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna.

 

 1. Termin składania dokumentów: do dnia 20 stycznia 2021 r.
 2. Termin rozpoczęcia pracy: luty 2021
 3. Miejsce składania dokumentów: osobiście w budynku Urzędu Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21 – Punkt Obsługi Interesantów lub pocztą na adres: Urząd Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik referatu funduszy zewnętrznych”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Leszno.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datą upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik referatu funduszy zewnętrznych