XXX Sesja Rady Gminy Leszno 26.08.2020

Kategorie: Transmisje obrad

Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia; 2. Przyjęcie porządku obrad; 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Leszno z działalności międzysesyjnej; 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz...

26 sierpnia 2020

Wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ochrony Środowiska- 15.06.20

Kategorie: Transmisje obrad

Porządek obrad: 1.       Otwarcie posiedzenia. 2.       Przyjęcie porządku obrad. 3.       Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027. 4.       Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie...

15 czerwca 2020